1. L’organització de NeuPols 2022 no es fa responsable del comportament inadequat o els desperfectes ocasionats pels participants. En cas de produir-se, cada participant assumirà la seva responsabilitat a títol individual.

2. S’estableix una data límit per a renunciar a l’activitat, superada aquesta l’organització no podrà garantir el reemborsament.

3. En cas que la demanda de places fos superior a l’oferta disponible, l’organització es reserva el dret d’administrar aquestes places com més convenient li sembli arribat el moment.

4. En cas d’un imprevist aliè a l’organització o si per causa de força major es modifiquessin els paràmetres establerts inicialment per NeuPols 2022, l’organització es reserva el dret d’oferir un producte equivalent d’import 20€ superior al producte original mantenint la data límit de renúncia anteriorment esmentada i en el supòsit que aquesta hagués estat superada es mantindria vigent el que estableix el punt 2 d’aquesta normativa.

5. L’organització es reserva el dret d’establir amb l’agència i les empreses col·laboradores els tractes i les clàusules que al seu entendre siguin més favorables pels participants de NeuPols 2022. Organització tècnica Viatges Campulié GC54MD.

6. Estat vacunal de la COVID-19 vigent.